ഞാന്‍ ഷാഫി , ഇങ്ങു കേരളത്തിനകത്തെ പാലക്കാടിലെ തത്തമംഗലത്തില്‍ വസിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി . അല്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ചിന്താഗതി തലയിലും ഇത്തിരി നവോത്ഥാന ചിന്ത മനസ്സിലും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു യുക്തിചിന്തകന്‍.

Monday, February 22, 2010

once i have everything i dreamed of, what will be left to do ?

9536_a3ee

No comments:

Post a Comment